Poremećaj komunikacije kod dece iz autističnog spektra

Naš tim ima desetogodišnje iskustvo u ranom otkrivanju, dijagnostici i tretmanu dece sa autizmom. Pratimo savremene tendencije kako u radu tako i u mogućnostima terapije. Bavimo se naučno istraživačkim radom. Isto tako informišemo i edukujemo roditelje u vezi sa pravima koja mogu da ostvare za svoju decu. Obučavamo ih kako da se nose sa svakodnevim problemima kao što su napadi plakanja, problemi sa spavanjem, ishranom, kako da komuniciraju sa svojom decom a da se razumeju. Izrađujemo individualne programe koji im pomažu da na stimulativan način ispune vreme koje provode sa decom. Posebno smo ponosni na činjenicu da naša deca kod nas dolaze od druge ili treće godine pa sve do polaska u školu, a neretko se saradnja nastavlja i tokom njihovog školovanja.


Prilikom uspostavljanja dijagnoze najpre se rade skrining skale kojima se detektuju deca koju bi trebalo poslati na detaljnu kliničku procenu, naravno ukoliko postoji visok skor. Jedna od takvih skala je CHAT skala za ranu detekciju autizma i M-CHAT- R/F skala. Ukoliko postoji visok skor znači da postoji visok rizik od autizma. Dijagnoza se postavlja na osnovu opservacije odnosno posmatranja deteta i na osnovu odgovora o ranom razvoju dobijenih od oba roditelja. U dijagnostičkom timu učestviju dečiji psihijatar, psiholog, defektolog i logoped.
Da bi se uspostavila dijagnoza autizma potrebno je ispuniti dijganostičke kriterijume za autizam a to su:

 

Oštećenje socijalnih interakcija

 

 • Ovo obuhvata poremećaj neverbalne komunikacije kao što su kontakt očima, izraz lica, položaj tela, gestovi koji su u funkciji regulacije socijalne interakcije;
 • Nemogućnost ostvarivanja vršnjačkih odnosa shodno razvojnom nivou;
 • Izostanak spontanosti, interesovanja i potrebe da se podeli radost;
 • Izostanak socijalnog ili emocionalnog reciproteta.

 

Oštećenje komunikacije

 

 • Kašnjenje ili potpuni izostanak razvoja govora;
 • Kod dece kod koje je razvijen govor, postoji poremećaj sposobnosti da započnu i održe komunikaciju sa drugima;
 • Stereotipna i repetetivna upotreba govora;
 • Izostanak ili izmenjena sposobnost igranja zamišljenih igara ili imitiranje igre drugih

 

Restriktivni, repetitivni i stereotipni obrasci ponašanja, interesovanja i aktivnosti.

 

 • Preokupacija jednim ili više stereotipnih interesovanja koja su patološka ili po intezitetu ili po fokusu;
 • Nefleksibilna privrženost specifičnim, nefunkcionalnim rutinama ili ritualima;
 • Stereotipni i repetitivni motorni manirizmi (lepšranje ruku, uvrtanje ruku ili prstiju, ljuljanje);
 • Stalna preokupacija delovima objekata.

 

Da malo pojasnimo značenje dijagnostičkih kriterijuma

 

Oštećenje u komunikaciji

 

Najčešće se prvo primećuje da dete ima zastoj u razvoju govora ili potpuno odsustvo govora gde ne postoji potreba da isti nadomesti nekim alternativnim načinima komuniciranja, na primer mimikom i gestikuliranjem.

 

Oštećenja u socijalnoj interakciji 

 

Pre svega treba obratiti pažnju na to da li postoji kontakt očima i neki izraz lica ili gest koji bi ukazao da dete podržava socijalnu interakciju. Zatim, obratiti pažnju da li se dete druži sa svojim vršnjacima i da li ume samo da uspostavi kontak sa njima. Da li postoji empatija kod deteta ( da li ume da deli tuđu sreću, na primer). Autistična deca se obično ponašaju prema ljudima kao prema objektima.


Ograničeni repetativni i stereotipni modeli ponašanja, interesa i aktivnosti

 

Podrazumeva ograničeno područje interesa i zaokupljenost nekom specifičnom zanimiljivošću ili predmetom; stereotipne i repetitivne radnje, poput udaranja rukom, kvrckanja prstom, ljuljanja, okretanja, hodanja na nožnim prstima, lupanja po predmetima, lepršanje rukama, plesanje i hodanje u krug; cupkanje i poskakivanje; pljeskanje rukama; prenošenje predmeta sa jednog mesta na drugo, otvaranje i zatvaranje vrata, puštanje vode u vc šolju; stalno nošenje knjiga sa sobom, prelistavanje; zaokupljenost i oduševljenost delovima predmeta, najčešće točkovima.