Artikulaconi poremećaji - Dislalije

Dislalija je poremećaj u artikulaciji i ispoljava se kao nemogućnost ili nepravilnost izgovora pojedinog ili više glasova.

Dislalija je najčešći govorni poremećaj kod dece.


Može se ispoljiti kao:

 

  • OMISIJA- dete ne izgovara određeni glas (ruka- uka)
  • DISTORZIJA- izgovor određenog glasa u većoj ili manjoj meri odstupa od pravilnog (npr. grleno R)
  • SUPSTITUCIJA- dete umesto određenog glasa izgovara neki drugi glas (riba- jiba).

 

Uzroci nepravilnosti izgovora glasova mogu biti organski i funkcionalni.
U korekciji nepravilnog izgovora glasova koristimo vežbe govornih organa kako bi dete imalo dobru oralnu praksiju kao preduslov za pavilan izgovor.

U tretmanu dislalija takođe koristimo i Digitalni logopedski set koji nam omogućava da tretiramo svaki glas pojedinačno ili pak grupu glasova, kao i logopesdke sonde.